საქართველოს ნორმატიული აქტები

 

 

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

 

შრომის ინსპექტირება მშენებლობაზე, ILO

სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევებისა და დაავადებების გამოძიება, ILO

საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები

პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში, EMC

სამუშაო ადგილზე რისკის შეფასება , 5 - საფეხურიანი სახემძღვანელო - ILO

ILO - OSH 2001 - მეთოდური მითითება

Guidance on risk assessment at work

Guidelines-RCP-AHA

 

საერთაშორისო სტანდარტები

 

 

სამშენებლო ობიექტის უსაფრთხოების შემოწმების ნუსხა

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11